ماه را بخوان
به صرف شام
میهمان سفره ی کوچک دل برکه
تنها به جرعه ای آب

ماه را بخوان
به صرف همان جیره ی خیس تقدیر

ماه را بخوان
به لحظه ای نگاه
ماه را به چشمان همیشه مشتاق برکه بخوان

ماه را بخوان
در این پایان بهار
به تماشای چشم هایی نیمه بسته
به تماشای سیری برکه از آب
به نظاره ی آخرین نثار خویش
زیر پای دوست!

ماه را بخوان
به ماه بگو
برکه گفت
امشب فقط تو را در دل دارم!