راضی هستم که مرا با زنجیر آهنین و سخت ببندند و در میان کوه و دشت بر سنگ و خاشاک بکشانند ولی هرگز راضی نیستم که دلی از کردار من آزرده و خاطر پریشان گردد.

علی بن ابی طالب