سلامتی هرچه گربه اس! که رو دیوار مردم میره ولی چشم چرونی نمیکنه!!
سلامتی هرچی خرسه! که میخورتت اما نیشت نمیزنه!!
سلامتی هرچی موشه ! چون با اینکه میتونه یه کاخ هشتاد دروازه زیر خونمون واسه خودش بسازه، فقط به اندازه ی یه راهرو تنگ قناعت میکنه!

سلامتی هرچی اسبه، که زمینت میزنه، اما لگدت نمی کنه!!

به سلامتی هرچه سگه، که نونتو میخوره، اما پاچتو نمی گیره!!

به سلامتی هر چی شیره، چون خودش که خورد، به بقیه هم صدقه میده!!

به سلامتی خر! که هیچی نمی دونه، اما ادعای دونستن هم نمی کنه!

به سلامتی آدم، که فقط اسمش آدمه!!


پانوشت: توی ذهنم این پست خیلی طولانی تر بود، اما دیدم همینقدر مقصود رو میرسونه!!