چه شد که بعد تو دلم حریف سیل غم نشد
چه شد که دستهای تو نصیب دست من نشد
چه شد که روز تیره شد چه شد که صبحدم نشد
چه شد فراز قامتت نشیب آتشم نشد
چه شد که خار گشته ام میان خاک و باز هم
به جز ضخامت زمین کسی حبیب من نشد