ازین پس به جای واژه ی دلهره آور و بدبین کننده ی « اعتدال » از واژه ی جایگزین «تعادل» استفاده کنیم


به جای واژه ی غصبی و تکراری « تدبیر » از واژه ی « دور اندیشی» بهره بگیریم


و به جای واژه ی مایوس کننده ی « امید» واژه ی « رجاء » را به کار ببریم!


پ ن:

دولت تدبیر و امید