یه وقتایی هست یه احترام های خاص و عجیبی به یک سری افراد ابراز میکنم! که طرف هاج و واج میشه و هزارتا برداشت متفاوت از کار من میکنه!

عزیزم بگذر از کنار این ها، من وظیفه ام رو انجام دادم اونجا!! تو مو میبینی و من پیچش مو!!

به یک نیتی شاید من یک تکریم زیاده از حدی کردم، مطمئنا باش دلیل خاص خودمو داشتم! شما هم سعی کن مثل باد بگریزی و غباری به پیراهن نگیری!


گرچه میدونم نمیخونن اینجا رو چون اگه میدونستم میخونن کلا نمی نوشتم، اما همینطوری گفتم ثبت بشه!

اینم ببینید جیگرتون حال بیاد: