دو سال و نیم پیش .... جنوب ... اروند ... با چند تا از دوستان!!

عکاس ها :  مسیح و مجید