سردرد دارم به شدت!!

اصلا نمیتونم کار کنم!


آخرین بارمه که حماقت میکنم شب زیر کولر میخوابم!!