یعنی من موندم اون ده ثانیه ی طلایی که چایی رو باید دقیقا همون موقع خورد، کِی هست آیا؟

دقیقا چند ثانیه بعد از سوختن دهان ؟! یا دقیقا چند ثانیه قبل از یخ شدنش ؟!

راهنمایی کنید ... نمره منفی هم داره اگه اشتباه جواب بدید!