تویی که حتی یک بار هم قرآن رو به دقت و با حوصله مطالعه نکردی و نمیدونی توش چی نوشته!


بیجا میکنی میای ادعای حزب اللهی بودن و بچه شیعه بودن و مسلمان بودن میکنی!


حتی خودم.... حتی شما دوست عزیز!!