یعنی دارم دیوونه میشم خداییش!

امروز صبح از ساعت 7 تا 9 داشتم توی خواب و بیداری روی پروژه کار میکردم!

همچین کد ها رو عیب یابی میکردم که توی بیداری هم اینطوری نمیکنم!!


سرم در مرز ترکیدن بود.... هرچی به زور میخوابیدم، دوباره چند دقه بعد تو فکر کُد ها بودم!!


به یه استراحت حسابی نیاز دارم...