واقعا حکایت عجیبی است....

یک انسان چطور می تواند انقدر محبوب باشد ....