ساعت کامپیوتر محل کار رو یادم رفته بود عقب بیارم!

ساعت 6 که شد جمع کردم اومدم خونه!

وقتی رسیدم دیدم هنوز ساعت 6 هست!

بنده خدا مدیرمون چیزی نگفت ...

منم تو افق محو شدم ...