در آستانه ی یک پیچ تاریخی قرار دارم!


یا چپ میکنم ! یا می پیچم !!