چقدر عوض شدیم!!


چقدر خطوط قرمزمون رو به خودمون نزدیک کردیم!!


هعععععععععععیییییییییی
پ ن : بازم خودمو پاس میدم به فردایی که نمیدونم کی میاد!!