گریز پای ترین آهوی شهر نیز

از هیبتت پایش لنگ میزند!!!