با کدام یک بیشتر حال می کنید؟


اول


دو سال بیگاری کشیدن از جوانان مملکت در ادارات دولتی به دلیل عدم کفایت دولت در تامین نیروی انسانی مورد نیازش


بعد هم


شرکت در لاتاری های استخدام های گران قیمت و سودآور برای دولت و بخش خصوصی با سوء استفاده از جمعیت بالای متقاضیان کار