از بیانات شیخ ما این است :


درس کربلا درس تعامل سازنده و مذاکره در چارچوب منطق و موازین است


شیخ حسن روحانی مد ظله ال*****