وقتی که بُز ها داعیه ی سرکشی و طغیان گری داشتند


و هنگامی که گوسفند ها اطاعت و پیروی خود را به رخ می کشیدند!


بیچاره چوپان .....