کلا اینکه بدانید که میدانید یا نمیدانید بسیار چیز جالبی است!


روشنفکران بر این باورند که مردم نمی دانند! و رسالتشان این است که به مردم بفهمانند که آن ها نمی دانند!


مذهبی ها هم میگویند: شاید چیزهایی را ندانیم اما هرآنچه که می دانیم درست است!


فیلسوفان که از اساس می گویند ما هیچ نمیدانیم! اما رفتارشان طور دیگری است مخصوصا هنگام بحث !


مادی گراها اما متفاوت اند ... گاهی می دانند و گاهی نمی دانند. گرچه تکیه شان بر آنچه که نمی دانند بیشتر از چیزی است که می دانند!!


کلا التقاط بین این منش های فکری آش شوربایی می شود که بویش تو را به این فکر می اندازد که « اساساً شامّه چه چیز مزخرفی است » !


و از التقاط اینها به اینجا می رسی که میگویی اصلا دانستن چیست و علم کدام است !!!