فلسفه هم ابزار یافتن است هم بافتن

بعضی با آن حقیقت را می یابند!

و بعضی با آن حقیقت را می بافند!