جامعه ای که جوون های اون برای دانشمندان هسته ای تره هم خرد نمیکنن

اما برای یک مطرب ژیگول

که معلوم نیست به رحمت ایزدی پیوسته یا به لعنت ایزدی

سر و دست می شکنن


انتظار دارید کدام یک از قله های علمی رو فتح کنه؟

در چه زمینه ای پیشرو باشه؟

به کدام درجه از معارف دست پیدا کنه؟