در این شرایطی که داشتم

و این همه افکار راجع به مرگ و زندگی و روح و جسم و ....


مادر بزرگم فوت کرد.

ناراحتم اما

بیشتر از اینکه ناراحت باشم حیرانم!


خدایا روحش رو آرام کن