گفته بودم که سعی میکنم که کمتر صحبت کنم

یه فایل صوتی اما میگذارم که مال قبل هست

صدام خوب نیست نویزم زیاد داره، اما دوست داشتم یادگاری اینجا ثبت بشه


لینک دانلود