دو مصرع لبخندت، مطلع تمام شعرهای من است!


پ ن : تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم!