به نظرتون بت های کعبه آثار باستانی بود ؟!!

و حتی بت هایی که ابراهیم شکست ؟!


حالا از این دو تا سوال چه نتیجه ای میشه گرفت؟