یک سوال سخت !


اگر آقا هستید:

اگر جنگ بشه حاضرید بدون اینکه به بعضی از آرزوهای خودتون رسیده باشید برید و در راه اسلام و تشیع بجنگید؟

اگر جنگ بشه حاضرید بدون اینکه اعتقادات خودتون رو ثابت و کامل کرده باشید برید و در راه اسلام و تشیع بجنگید؟

اگر جنگ بشه حاضرید زن و بچه یا پدر و مادرتون رو بدون سرپرست و در راه خدا رها کنید و برید و در راه اسلام و تشیع بجنگید؟

اگر جنگ بشه حاضرید قطع عضو، موجی شدن یا شیمیایی شدن یا مرگ رو با آغوش باز قبول کنید و برید و در راه اسلام و تشیع بجنگید؟


اگر خانم هستید:

حاضرید از پدر، برادر، همسر یا فرزندتون دل بکنید و اون ها رو راهی جنگ کنید ؟

حاضرید از یک بیمار روانی، یک معلول یا یک آدم رنج دیده ی از جنگ برگشته پرستاری کنید و با آرامش در زندگی خداحافظی کنید؟

حاضرید به جای حضورِ گرمِ عزیزترین فرد زندگیتون، به یک قبر سرد ، پر یا خالی قناعت کنید؟

حاضرید یک آینده ی نامعلوم و آرزوهای به دل مانده رو تحمل کنید و یک زندگی سخت رو به جان بخرید؟


توضیح اضافه خالی از لطف نیست !