خلاصه عرض کنم دنیای کنونی ما اصلا جای خوبی نیست ...

یک عده زیادی از مردم در بسیاری اوقات باید شاهد سرکوب شدن و ناکامی های خودشان باشند

فکر میکنم دسترسی به آرزوها و حتی نیازها برای غالب انسان ها بسیار مشکل است و شاید هیچ گاه به آن دست نیابند

برخی از انسان های شریف بعد از دست نیافتنی دیدن آرزوهای خود، دل از دنیا می برند و به دنیای دیگر می بندند و راه کمک به مردم را در پیش می گیرند و ازین راه به آرامش می رسند.

اما عده ای دیگر از انسان های شریف زمین، نرسیدن به این آرزوها و نیاز ها را همچنان بر نمی تابند و دائما دست دعا به سوی خداوند دراز می کنند و در ظاهر یا باطن دائما می سوزند و ناله سر می کنند

نمی گویم دنیا استعداد خوب بودن را ندارد ... یعنی هر طور هم که نگاه میکنم، می شود که دنیا و مردم آن از جمله خود من و شما اصلاح بشویم و تربیت بشویم برای یک رابطه ی انسانی قوی و ساختن جامعه ی انسانی مترقی

چون از نظر من، بسیاری مشکلات انسان ها گرچه از درون خود انسان نشات می گیرد، لیکن همین مشکلات گاهی مربوط به روابط اجتماعی با نوع بشر می شود که چند و چون یک جامعه را از نظر سلامت و هماهنگی و تعادل رقم می زند

به هرحال خصوصیت بارز آدمی نیاز است، نیازهایی که از ابتدا در ما بوده اند و نیازهایی که خودمان برای خودمان می سازیم و نیازهایی هم که زمان و جامعه به ما تحمیل می کنند.

و این نیازها هستند که پای آدمی را می بندند و چالشی بزرگ در زندگی برایش می آفرینند

نمی دانم، شاید زندگی همیشه آغشته با سختی ها باشد و زیستن جنگ گریز ناپذیر نوع انسان با خود و با دنیای بیرونش!

شاید هم هر کسی به آرزوهای خودش می رسد، شاید روی زمین در طول زمان هرکسی طعم خوشبختی را می چشد اما ما فقط حال افراد را می بینیم و گمان می کنیم عده ای همیشه خوشبختند و عده ای همیشه بد بخت ...