حدود چهار ماه بود که ازینجا دور بودم...

گاهی واقعا حرفی برای گفتن نیست...

اما فکر میکنم ازین به بعد بیشتر به اینجا بیایم

نیاز دارم به اینجا نوشتن ...