در حال تجربه کردن چیزهایی هستم که معنای تازه ای از دنیا برایم به وجود می آورد !!


در کنار عادی بودنِ غیرمعمولی همه چیز باز هم چیزهای زیادی برای فهمیدن هست ...

اگر ظواهر را کنار بزنیم و کمی متفاوت ببینیم ...

درک اینکه چقدر ممکن است برخی حرکات ما در زندگیمان تاثیر داشته باشد ...

و درک مهربانی خدا و اینکه تلاش برای هرچیزی نتیجه خواهد داد ...

درک پیچیدگی دنیا ...

درک انسان ...

هرچند اگر همه ی این درک ها ناقص و ظاهری باشند اما همین برای افزوده شدن به حیرتم کافی است!


به خدا امیدواریم و از او کمک میخواهیم ...