سید حسن خمینی ...

آخرین دستاویز چپی ها برای تغییر نظام ...

فکر میکنم سرمایه گذاری بر روی سیدحسن از زمان فوت سید احمد شروع شد ...


چیزی که در رفتار سید حسن مشخصه تجدد هست ...

از تجملی که در بنای مقبره ی خانوادگی تحت نام امام خمینی به خرج داد مشخصه که همینطوره ...


هیچ وقت موضع گیری دقیق سیاسی نداشته و یک باره میاد و در یک انتخابات به شدت سیاسی شرکت می کنه

یکی از فواید شورای نگهبان اینه که هر سید خوشتیپ با رزومه ی قوی خانوادگی و اطلاعات علمی و دینی نامعلوم رو نباید اجازه بده که بیاد وسط معرکه

یکی از مشکلات قانون اساسی ما هم اینه که برای انتخاب چیزی به مهمی و عظمت خبرگان رهبری ، من بی سواد و آس و پاس حق رای دارم! فلان محقق هم که دو ماه وقتش رو صرف انتخاب اصلح میکنه هم حق رای داره!

پیدا کنید پرتقال فروش را