حاج احمد؛ آن راحت طلبانی که ترس به جانشان افتاده بود ...

به امام جام زهر نوشاندند ...

و جهاد با کفر و ظلم را به مرزهای جغرافیایی ایران محدود کردند ...

این ها بیست و هفت سال پیش خواسته ی استکبار را برآورده کردند ...

غافل از اینکه امروز رزمندگان اسلام ، همان هایی که ایمانشان از ما قوی تر و گام هایشان مستحکم تر و اراده هایشان راسخ تر است، فراتر از این مرزها می جنگند و آماده اند تا پرچم اسلام را در انتهای افق بر زمین بکوبند ...


و این است وعده ی خداوند ...

وعده ای که صاحبان قدرت و ثروت نمی توانند جلوی محقق شدن آن را بگیرند...


پ ن: ازینکه به نظرهای پست قبل پاسخ ندادم عذر میخوام. کمبود وقت مهلت نمی دهد.

ان شالله به زودی ...