علاوه بر سنجش صحت یا عدم صحت یک موضوع که فقط یک جواب صحیح یا غلط دارد که احتمال اشتباه 50-50 است، در موضوعات دیگری مثل تشخیص هدف زندگی و یا یافتن ابزارهای مختلف برای رسیدن به آن هدف،یا چگونگی رابطه ی شخص با خودش با جامعه و با جهان و خدا، یا تشخیص اعمال و اقدامات ضروری که یک فرد باید در طول زندگی اش انجام بدهد، با توجه به احتمالات و اختیارات فراوانی که در برابر انسان وجود خواهد داشت، یافتن حقیقت بسیار سخت، زمان بر و تلف کننده ی انرژی و قوای ذهنی است . علاوه بر این دائما با شک و تردید همراه است و رسیدن به هدف نهایی را برای او سخت می کند.

می شود گفت خرد صرفا یک ابزار است و بر پایه ی آگاهی هایی که به آن داده می شود عمل میکند و نتیجه می گیرد. حتی با فرض پاک کردن کامل هر زنگاری از آیینه ی خرد، طبیعتا نتیجه ی صحیح زمانی به دست می آید که آگاهی و اطلاع اولیه ی صحیح در اختیار آن داده شود.

در کل من فکر میکنم عقل و خرد یک ابزار مکمل است که باید در کنار حقایقی که در صحت آن شکی وجود ندارد قرار بگیرد و به صورت پیوسته در طول عمر، مورد صیقل قرار بگیرد و زائده هایی که نتیجه ی نهایی را مخدوش می کند از آن زدوده شود. حقایقی که عقل مکمل آن خواهد بود، باید از منبع آگاهی مطلق و از سرچشمه ی علم و دانش یعنی از طرف خالق این دنیا در اختیار انسان قرار بگیرد که یکی از مصادیق آن وحی است.خدایی که ما را آفریده، مبدا، هدف و مقصد ما را مشخص می کند و راه رسیدن به هدف را با توجه به علم کاملی که از روح ما، از جهان ما، از خطرات راه ما و از قوای ما دارد، به ما می نمایاند.

آن وقت ما فقط یک راه سخت داریم: پیمودن این راه !