تو می دویدی و پایی نبود!

می خندیدی و غمی نبود!

حرف میزدی و کلمه ای نبود!

نگاه می کردی و منی نبود!


پ ن :  :|