جنون امروزم را با الفبای کدام زبان بنویسم که حرف به حرفش برایت آینه ای باشد از حیرانی دلم؟

آتش درونم را با کدام زبان فریاد زنم تا بدانی تب ِ بی تابیم را طبیبی نیست که مرهمی تواند آورد!نه ؛ اصلا این حرف های قدیمی را کنار بگذاریم

اینک به من بگو:

طنین کدام ناله به گوشت خوشتر است و کدام فغان عیشت را کامل می کند؟

تارهای دل سوخته را با ساز کدامین سوز کوک کنم ؟آری به من بگو ...

کدام فریاد عاجزانه را برآورم که از شور در برابر چشم حریفان به رقص آیی ؟کاملا با ربط: تا به کی در حیرت؟