بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم

کز بهر جرعه‌ای همه محتاج این دریم

روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق

شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم
پ ن : پیش قاضی و ملق بازی؟ پا نوشت زیر شعر حافظ؟؟