رفتیم دیدن دوستان!
از دوسال و اندی قبل که رفتیم اردو دیگه ندیده بودمشون!
خععععلی حال داد حسابی هم گفتیم و خندیدیم!
از جمله اینکه جانوران رو دسته بندی کردیم، با علیموسا آشنا شدیم، دو سه انفجار در سطوح مختلف رو تجربه کردیم، تو مترو سوتی دادیم ( :)) فقط من ) ، بحث سیاسی کردیم، از یک سری مسائل پشت پرده باخبر شدیم و ...

خدایا این دوستان رو از ما نگیر! D: