اون آقایونی که ملاک زیبایی زنشون رو تعدد نگاه مردای توی خیابون می دونن....

و اون خانومایی که ملاک خوبی مردشون رو تعریف زنای دیگه از شوهرشون می دونن ...

برن بمیرن!