هوایی ام !
هوای تورا در سرم دارم!!

همچون بادکنکی که سرش را از هوا پُر کرده باشند...
تا ولش میکنی می رود و در هوا محو می شود!

سر من را هم از تو پُر کرده اند ...
لحظه ای که دست هایم چنگشان را می گشایند به سوی تو پر میکشم!
در تو غرق میشوم!

اما هر بار ...
آرام تر و کند تر از قبل!!

میترسم روزی!
سرم را از خاک پر کنند!

اما تو نگذار
با نفس هایت در سرم بدم!

مرا از دست هایشان دور کن!
فراری ام بده!!