سلام به شما

به شما نه


بلکه به شما !

به شمایی که مثل من هرزه گرد و هرجایی تشریف دارید ...


یه سلام گرم و حمیمانه

به شمایی که ادعاتون گوش عالم و آدم رو کر کرده اما خودتون میدونید چه گندایی زدید !!


بله

درود و دو صدبدرود به ماهایی که آدم شدنمون رو به فردا موکول کردیم...


کلا من با شما جماعت بدجور احساس صمیمیت و نزدیکی میکنم!!
کلا سر و ته یه کرباسیم ما !

چی بگم آخه....
یه عالمه حرف تو سرم بود ... شاید یه روز دیگه گفتم ...