چیزی که به آن ایمان گفته می شود با چیزی که به آن اثبات عقلی گفته می شود متفاوت است.

ایمان ریشه هایی از اثبات عقلی را شامل میشود

اما اثبات عقلی همیشه به ایمان منتهی نمی شود.


پ ن : این اینجا باشه تا بعدا در موردش بنویسم!!