اول خدا رو شکر به خاطر سلامتی و شفایی که توی دوا گذاشته !

بعدم اینکه خدا پدر مادر اونی که استامینوفن رو ساخت بیامرزه !!

مغزم داشت در میومد ! D: