واقعا میگما ...
واقعا ...
گاهی اینقدر تند میشیم از رهبر هم جلو میزنیم! و به جاش نظر می دیم!
مثلا خود من ...