زمان لازم برای برخی تغییرات خیلی کم و کوتاه است !

بعضی از تغییرات هم هستند که زمان زیادی را می طلبند و خیلی نامحسوسند!

مثلا فاصله ای که برای تبدیل شدن از انسانِ خوبی که گاهی هم بدی می کند!

به انسان بدی که گاهی هم خوبی می کند!

خیلی نامحسوس است

گاهی فکر میکنیم ما همان انسان پاک و صافی هستیم که قبلا بودیم و گاهی هم اشتباهاتی داریم!

با همان دید به خودمان نگاه می کنیم، همان ذهنیت را از خودمان داریم !

اما شاید این اشتباهات ریز و درشتِ سالیان، خط قرمزهای مارا عوض کرده باشند !

خط قرمزهای ما برای خوبی و بدی، با خط مرزهای اصلی و واقعی آن خیلی فرق کرده باشد !